ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εισαγωγή Χρήστη
Login:
Password:
Forgot your password?

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Αρχική Σελίδα  > Κανονισμοί > ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDFΑΠΟΦΑΣΗ


Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία» (MSc in Interventional Radiology).


Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
 4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
 5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του Ν.4547/18 (ΦΕΚ Α΄ 102)
 6. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 7. τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 8. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
 9. τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 10. την υπ’ αριθμ. 800/29.06.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ 3438/Β/17.08.2018)
 11. την υπ’ αριθμ. 662/08.06.2021 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ  με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του ΠΜΣ «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ 2915/Β/05.07.2021)
 12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30.06.2021.)
 13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση ………………)
 14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού


αποφασίζει:


την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία» (MSc in Interventional Radiology), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:


ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επεμβατικής Ακτινολογίας.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επεμβατική Ακτινολογία μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:
1. Η Συνέλευση της Σχολής: Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση των εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ που αφορούν: στον ορισμό μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, στον ορισμό μελών Εξεταστικών Επιτροπών, στην απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται από επιμέρους ισχύουσες διατάξεις.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Σχολής, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση της Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, διενεργεί τις εξετάσεις, τις αιτήσεις αναστολής φοίτησης, της παράτασης σπουδών κ.α. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.
- Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης, ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. Σύμφωνα με αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή με σχετική απόφασή της θα εγκρίνει μια δαπάνη ή ένα σύνολο δαπανών και θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος.
- Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.
3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης της Σχολής.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
Το ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΠΓΝ «Αττικόν» και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής  του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία» γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Απόφοιτοι της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής:
•    Ιατρικής
•    Νοσηλευτικής
•    Κτηνιατρικής
•    Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
•    Τεχνολόγους Ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών βιοτεχνολογίας,
•    Επιστημόνων ηλεκτρονικών εφαρμογών, τεχνητής νοημοσύνης.

Το ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί σαράντα πέντε (45) συνολικά διδάσκοντες, 60% από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε δύο (2)  διδάσκοντες ανά φοιτητή.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’  έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 3.190 ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 2.157 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Ιούνιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1.  Αίτηση Συμμετοχής
2.  Αντίγραφο πτυχίου
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
5. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower ή αντίστοιχων με αυτών τίτλων αγγλικής), για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6.  Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους.
7.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
8.  Μία (1) φωτογραφία.
9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η Σ.Ε. να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Οι φοιτητές  από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους  ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από  τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθ. 34, παρ. 7 του Ν.4485/17, και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν.4547/2018.  
Ο τρόπος επιλογής τους γίνεται με αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τη ΣΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
2.2.1.     Αξιολογείται ο βαθμός πτυχίου με δύο (2)  μόρια ανά βαθμό με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια (με 20 μόρια βαθμολογείται ο φοιτητής που έχει βαθμό δέκα (10) στο πτυχίο του, με δέκα οκτώ (18) αυτός που έχει 9 Κ.Ο.Κ.). Μπορεί η μοριοδότηση σε αυτό το σημείο να είναι δεκαδικός αριθμός (αναλογικά) που θα έχει ένα δεκαδικό ψηφίο. Μέγιστος αριθμός μορίων 20.
2.2.2.    Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος. Μοριοδοτείται κάθε έτος με ένα (1 ) μόριο με μέγιστο τα δέκα  (10) μόρια.
2.2.3.    Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Μοριοδοτείται κάθε έτος με ένα (1) μόριο με μέγιστο τα δέκα (10) μόρια. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης απασχόλησης σε αντικείμενο ιατρικής και νανοτεχνολογίας η μοριοδότηση θα γίνεται με αυτό το κριτήριο με μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.
2.2.4.     Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια η καθεμιά με μέγιστο τα είκοσι  (20) μόρια
2.2.5.    Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Μοριοδοτούνται με 0.5 μόριο η καθεμιά με μέγιστο τα δέκα (10) μόρια
2.2.6.     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, βαθμολογείται με πέντε (5) μόρια.
2.2.7.     Προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Μοριοδοτούνται με ένα (1) μόριο η καθεμιά με μέγιστο τα δέκα  (10) μόρια
2.2.8.     Υποβολή έκθεσης αιτιολογίας (motivation letter) παρακολούθησης του προγράμματος με μέγιστο τα  δέκα πέντε (15) μόρια.
Σύνολο μορίων 100.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός είκοσι (20) είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνουν το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά της στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Η ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, παράταση της διάρκειας σπουδών για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η μη ολοκλήρωση των σπουδών μέσα σε διάστημα έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται με τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα.
Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα  να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.
Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης ή άλλους. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται αίτηση στη ΣΕ από την/τον ενδιαφερόμενη/ο, όπου εξηγούνται οι λόγοι που επικαλείται η/ο φοιτήτρια/τής και η ΣΕ εισηγείται στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής η οποία και αποφασίζει οριστικά.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του μεταπτυχιακού φοιτητή στη ΣΕ και εγκρίσεως από τη Συνέλευση της Σχολής.


ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου πραγματοποιείται στο «Αττικό Κτίριο» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) του ΕΚΠΑ στο Χαϊδάρι.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων, αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά.
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Α. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής :
Α΄ Εξάμηνο   

Α΄ Εξάμηνο

 

Μαθήματα

ECTS

 Ώρες Διδ./εξαμ.

1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

 

 

15

 

 

13 ώρες/x 7εβδ.

2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Ι – ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

15

 

13ώρες/x 6 εβδ.

Σύνολο Α’ εξαμήνου

30

169 (13ώρες/εβδ.)

 

Β΄ Εξάμηνο

 

Μαθήματα

ECTS

 Ώρες διδ./εξαμ.

3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

15

 

13ώρες/x 7 εβδ.

4η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ – ΜΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

15

 

13ώρες/x 6 εβδ.

Σύνολο Β’ εξαμήνου

30

169 (13 ώρες/εβδ)

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Ώρες Διδ./εξαμ.

Γ.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

5

 

5 ώρες/×13 εβδ.

Γ.2  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

25

 

Σύνολο Γ΄ εξαμήνου

30

 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

 

 

 

 

Δ.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

5

5ώρες /×13 εβδ.

Δ.2  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

25

 

Σύνολο Δ΄ εξαμήνου

30

 

 

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 120


Β. Περιεχόμενο / Περιγραφή μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο


Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές ακτινοπροστασίας, γενικά θέματα απεικόνισης και ακτινοθεραπείας, καθώς και την εισαγωγή στην επεμβατική ακτινολογία. Πιο συγκεκριμένα:

- H 1η εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία της φύσης και της παραγωγής των ακτινών-χ, τον κατάλληλο σχεδιασμό χώρων Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας, καθώς και τις αρχές απεικόνισης και τις κλινικές εφαρμογές διαφόρων ακτινολογικών μηχανημάτων όπως η υπερηχογραφία, η υπολογιστική τομογραφία (MDCT), ο μαγνητικός συντονισμός και η πυρηνικής ιατρική. Θα διδαχθούν επίσης οι βασικές αρχές της ραδιοβιολογίας και της ακτινοθεραπείας καθώς και η χημεία, φαρμακολογία και κλινική χρήση των ενδοφλέβιων σκιαγραφικά μέσων για ιονίζουσες ακτινοβολίες, και  μαγνητικό συντονισμό. Τα μαθήματα εστιάζουν επίσης στον ρόλο του νοσηλευτή και του τεχνολόγου ακτινολόγου, στα πρωτόκολλα ασφάλειας του ασθενούς.

- Η 2η εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει την εισαγωγή στην επεμβατική ακτινολογίας. Συγκεκριμένα τα μαθήματα εστιάζουν στην επιδημιολογία και παθοφυσιολογία της αθηρωματικής νόσου, τη προετοιμασία του ασθενούς, την προ- και μετεπεμβατική φροντίδα, την αγγειακή προσπέλαση και τις διάφορες τεχνικές καθετηριασμού και αιμόστασης. Διδάσκονται επίσης οι κύριες αγγειακές και μη αγγειακές επεμβατικές πράξεις όπως η διαδερμική αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων, διακαθετηριακή θρομβόλυση, τοποθέτηση κεντρικών γραμμών, η αφαίρεση ξένων σωμάτων, οι τεχνικές διακαθετηριακού εμβολισμού, η διηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση κ.α. Τέλος διδάσκονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και αντιμετώπιση των κύριων νόσων του αγγειακού συστήματος όπως η περιφερική αρτηριοπάθεια, η ανευρυσματική νόσος της αορτής, το οξύ αορτικό σύνδρομο, η αιμόπτυση, η μεσεντέριος ισχαιμία, τα σπλαχνικά ανευρύσματα, η αιμορραγία πεπτικού και η πυλαία υπέρταση.

Β΄ Εξάμηνο

Τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου περιλαμβάνουν την διδασκαλία της παθοφυσιολογίας, της διάγνωσης και της θεραπείας μιας πληθώρας νοσημάτων, με έμφαση στις διαδερμικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, καθώς και βασικές αρχές νανοτεχνολογίας, διοίκησης υπηρεσιών και οικονομικών υγείας. Πιο συγκεκριμένα:

- H 3η εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία νοσημάτων  που ολοκληρώνουν το φάσμα της αγγειακής επεμβατικής ακτινολογίας, (ινομυώματα μήτρας, φλεβικοί κιρσοί κάτω άκρων, κιρσοκήλη, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, προσπελάσεις αιμοκάθαρσης, κ.α.), καθώς και της επεμβατικής νευροακτινολογίας (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγειακές παθήσεις ΚΝΣ θρομβεκτομή/θρομβόλυση εγκεφαλικών αγγείων, κ.α.).

- H 4η εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία νοσημάτων  που αφορούν σε όλο το φάσμα της μη-αγγειακής επεμβατικής ακτινολογίας (διαδερμική βιοψία και παροχέτευση, δισκογενές άλγος, οστικοί όγκοι, αποφρακτικός ίκτερος, παθήσεις ουροποιητικού, παθήσεις γαστρεντερικού, κ.α.) και επεμβατικής ογκολογίας (ηπατοκυτταρικός καρκίνος, μεταστάσεις ήπατος, ολιγομεταστατική νόσος πνεύμονα, κ.α.) Στην τελευταία αυτή ενότητα μαθημάτων διδάσκεται επίσης ο ρόλος της αναισθησιολογίας στη επεμβατική ακτινολογία, η φαρμακολογία και οι επεμβατικές τεχνικές αναισθησιολογίας στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Τέλος, διδάσκεται η εισαγωγή στην νανοϊατρική, στη νανοτεχνολογία, και οι βασικές αρχές εφαρμογής της νανοϊατρικής στην ακτινολογία, καθώς και οι βασικές αρχές διοίκησης υπηρεσιών υγείας και οικονομικών υγείας.

Γ΄ Εξάμηνο

-  Παρακολούθηση καθημερινών κλινικών δραστηριοτήτων στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας
- Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Δ΄ Εξάμηνο

Παρακολούθηση καθημερινών κλινικών δραστηριοτήτων στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας
- Συνέχιση Εκπόνησης διπλωματικής Εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2)  εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι εξετάσεις γίνονται γραπτά και προφορικά για την κάθε ενότητα. Το γραπτό μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και θέματα ανάπτυξης από όλους τους διδάσκοντες στην κάθε ενότητα. Ακολουθεί προφορική εξέταση των φοιτητών σε  ομάδες συναφών αντικειμένων της ενότητας ταυτόχρονα από τους διδάσκοντες των συγκεκριμένων μαθημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της εξέτασης.

Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων
Ο κάθε φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς τη φοίτηση σε κάθε ενότητα όταν:
α) έχει παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το 80% των ωρών των μαθημάτων
β) έχει παρακολουθήσει με φυσική παρουσία το 80% των παράλληλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του προγράμματος θεωρητικών μαθημάτων του ΠΜΣ)
γ) έχει περάσει επιτυχώς (βάση το 5) τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση
Μέρος της γραπτής ή της προφορικής εξέτασης κάποιων μαθημάτων μπορεί να γίνεται μέσω της εκπόνησης εργασίας με ευθύνη του διδάσκοντα.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Διαδικασία ορισμού επιβλέποντος και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας
Η διπλωματική εργασία αρχίζει με την έναρξη του Β’ έτους.
Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.
Μέλη ή επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων του ΠΜΣ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία. Η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Έργο της είναι η εξασφάλιση στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.
2. Συμμετοχή σε άλλες ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Η ΣΕ καθορίζει το πρόγραμμα των παράλληλων υποχρεωτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΠΜΣ επιπλέον του τακτικού προγράμματος μαθημάτων (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος). Επιπλέον, η ΣΕ καθορίζει πρόγραμμα επισκέψεων σε άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια η ερευνητικά κέντρα για εκπαιδευτικούς λόγους. Για τις δραστηριότητες αυτές ο φοιτητής δεν εξετάζεται αλλά είναι υποχρεωμένος να τις παρακολουθήσει.
3. Υποχρεώσεις για τη λήψη του ΔΜΣ
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:
α) να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μαθημάτων με φυσική παρουσία τουλάχιστον κατά 80%
β) να παρακολουθήσει το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με φυσική παρουσία τουλάχιστον κατά 80%
γ) να περάσει με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τόσο τις γραπτές όσο και τις προφορικές εξετάσεις σε κάθε ενότητα
δ) να περάσει με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) την εξέταση της διπλωματικής εργασίας
4. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
Ο επιβλέπων καθορίζει το πρωτόκολλο και το εργαστήριο στο οποίο θα εκπονηθεί η διπλωματική εργασία και φροντίζει για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της.
Τρόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων
Τα μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο αναβάλλονται, αναπληρώνονται με ευθύνη του διευθυντή του ΠΜΣ.
5. Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το ΠΜΣ
Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ με απόφαση της ΣΕ. Μεταξύ των λόγων για διαγραφή φοιτητή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
•    Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
•    Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία ή σε άλλες εργασίες.
•    Μη επιτυχής εξέταση σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα στο εξάμηνο και μη επιτυχής επανεξέταση ενός μαθήματος
•    Μη επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε.
•    Παρέλευση του χρονικού διαστήματος φοίτησης όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
•    Καθυστέρηση του φοιτητή να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα του εξαμήνου εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό (άρθρο 8).
Επίσης, διαγραφή προβλέπεται στην περίπτωση που ζητηθεί από τον ίδιο τον Μ.Φ. Στην εν λόγω περίπτωση, δεν υποχρεούται στην καταβολή των τελών φοίτησης που αντιστοιχεί στο διάστημα που αποχωρεί. Ο Μ.Φ. που ζητάει τη διαγραφή του από το ΠΜΣ μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικού παρακολούθησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε  επιτυχώς.
6. Διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα με βάση ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης –για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές – βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ και τα συμπληρωμένα ανωνύμως έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ. Οι πίνακες που ετοιμάζονται, παραδίδονται στην ΣΕ του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο, μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα.
7. Ύψος των τελών φοίτησης και δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους
Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε εξακόσια  (600) ευρώ ανά εξάμηνο δηλ. δυο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις (600 ευρώ η καθεμιά) ως εξής: 1η δόση με την εγγραφή, 2η δόση έως τις 15 Νοεμβρίου του 1ου έτους διενέργειας του ΠΜΣ, 3η δόση με το τέλος του Α’ εξαμήνου και 4η δόση με την έναρξη του 2ου έτους διενέργειας του ΠΜΣ.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
8. Τελετουργικό αποφοίτησης
Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής,  παρουσία του Προέδρου της Σχολής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
9. Ειδικότερα θέματα του παραρτήματος διπλώματος
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα του συνδυασμού του προγράμματος  ΕΡΑΣΜΟΣ με τη συμμετοχή του ΠΜΣ και για την προσβασιμότητα θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία και οι υποδομές προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

Διοικητική υποστήριξη
Η Διοικητική́ και γραμματειακή υποστήριξη του ΠMΣ γίνεται από την Γραμματεία του ΠΜΣ. Η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα παρέχει διοικητική́ υποστήριξη στο ΠΜΣ, υπό την επιστασία της Σχολής.
Τεχνική υποστήριξη
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ η Ιατρική Σχολή διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ κ.λπ.), καθώς και εργαστηριακή υποδομή για την υλοποίηση των στόχων του ΠΜΣ.
Οικονομική υποστήριξη
Πηγές εσόδων μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τέλη φοίτησης από τους φοιτητές.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 60%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άρθ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου της Σχολής για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ.(παρ. 7, άρθ. 29, Ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρθ. 16, Ν.4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, άρθ.36, Ν.4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.
Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δύναται να διδάσκουν με απόφαση της Συνέλευσης γνωστικά αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά τους για περιορισμένο αριθμό ωρών (μέχρι δύο ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα). Η αποζημίωση τους θα καθορίζεται σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους.
Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρύτανης
                                         
 Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος


Αρχική
  |  
Ανακοινώσεις
  |  
Εκδηλώσεις
  |  
Εκπαίδευση
  |  
Λειτουργία Π.Μ.Σ
  |  
Επικοινωνία
  |  
Σύνδεσμοι

Powered by InterOPTICS A.E.E.